De Omslag informeert haar participanten
 
 
 
KENNISMAKEN MET VLIEGENTHART

Op donderdag 28 augustus jl. voerden wij een prettig kennismakingsgesprek met nieuwe wethouder Werk, inkomen en participatie Arjan Vliegenthart. Het gesprek heeft ons beeld versterkt dat het coalitieakkoord een goede basis vormt om de participatie van kwetsbare mensen in de stad te versterken. Er is gesproken over de uitgangspunten van de coalitie m.b.t. participatie, dagbesteding, perspectiefbanen, sociale firma’s en de Participatiewet.

De Omslag heeft in het gesprek benadrukt dat er nog meer nodig is om goede dagbesteding te kunnen blijven bieden. Innovatie, inkoop als flankeren beleid, heldere concurrentieposities en maatregelen ter versterking van werkprojecten en sociale firma’s, hebben we aangereikt als de belangrijkste issues om nu aandacht aan te geven in het opstellen van de begroting.

Wij denken dat de gemeente en De Omslag samen met haar participanten hierin een goed samenspel kunnen realiseren. Dat geldt voor het betrekken van onze participanten bij het toewerken naar vernieuwing en noodzakelijke samenwerking m.b.t. dagbesteding en voor het versterken van de kansen van sociale firma’s. Het geldt ook voor het verleiden van het bedrijfsleven om haar bijdrage te leveren.

read more
 
 
 
JEKUNTMEER.NL & HET CONTINUUM DAGBESTEDING TOT WERK

Jekuntmeer.nl is sinds jaar en dag het etalage & matchingsinstrument voor participatie in Amsterdam. De afgelopen periode heeft zoals u weet in het teken gestaan van het ontsluiten van aanbod in de wijken. Ter versterking van participatie neemt De Omslag het initiatief om het aanbod op Jekuntmeer.nl goed aan te laten sluiten bij het "continuüm dagbesteding tot werk" van de gemeente Amsterdam.

We bereiden ons voor om in samenwerking met de gemeente Amsterdam een gezamenlijk programma van eisen te maken, zodat Jekuntmeer.nl zo snel mogelijk voor alle betrokkenen als aangepast instrument beschikbaar is.

read more
 
 
 
AMSTERDAMSE PARTICIPATIEMARKT OP 11 NOVEMBER 2014

Vernieuwingen in Jekuntmeer.nl worden gelanceerd op de Amsterdamse Participatiemarkt. Dit jaar hebben we de Participatiemarkt dan ook „Jekuntmeermarkt" gedoopt. Het is de plaats waar vraag en aanbod op het gebied van participatie, scholing en werk voor kwetsbare groepen samen komt. We spreken ook wel van de live versie van jekuntmeer.nl.

De Participatiemarkt is interessant voor aanbieders om hun activiteiten te presenteren en voor bezoekers om zich te oriënteren. Ook verwijzers en beleidsmedewerkers kunnen zich laten informeren over het diverse aanbod en de meest actuele ontwikkelingen in het sociale domein.

Net als de succesvolle Participatiemarkt van vorig jaar is er weer uitgebreid aandacht voor (vrijwilligers)werk. In samenwerking met het Werkgevers Service Punt zullen we zorgen voor betrokkenheid van bedrijven en hun vacatures.

Organisaties en projecten die activiteiten aanbieden in het kader van participatie, scholing, re-integratie en/of werk voor kwetsbare groepen kunnen zich vanaf maandag aanmelden als standhouder op de Amsterdamse Participatiemarkt op 11 november in de Meervaart te Amsterdam.

read more
 
 
 
ONDERZOEK EFFECT PARTICIPATIE INTERVENTIES

In het kader van de decentralisatie en overheveling van taken voert de gemeente Amsterdam actief beleid. Doel is mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt, die te maken hebben met een chronische ziekte of handicap, de meest passende ondersteuning te bieden. Waar mogelijk moet deze ondersteuning hen helpen meer zelfredzaam te worden en stappen te zetten binnen een continuüm. Daarom is het wenselijk inzicht te verkrijgen in het effect van de interventies die nu worden ingezet. Een onderzoek biedt hiervoor de basis: Effectiviteit van interventies die de participatie versterken van mensen met beperkingen.

De Omslag heeft de opdracht om de organisatie hieromtrent op zich te nemen. Inmiddels is een aantal onderzoeksbureau’s uitgenodigd om een voorstel te doen en is een keuze gemaakt. Zeer binnenkort zullen we stakeholders gaan uitnodigen om deel te nemen aan de begeleidingscommissie. De Omslag zal daarbij de taak op zich nemen om aanbieders te informeren en uit te nodigen om input te leveren. Binnenkort zullen we graag de gekozen onderzoeker aan u voorstellen.

read more
 
 
 
 
 
U ontvangt deze e-mail omdat u betrokken bent bij participatie, doen, leren of werken. als  © 2014 De Omslag | Afmelden |  E-mailadres bijwerken |  Doorsturen