Vodíkový workshop 2020

Košice, 11. marca 2020

 
 
 
 

POZVÁNKA

Milí fanúšikovia vodíkových technológií a palivových článkov. Pozývame vás na prvý vodíkový workshop na Slovensku. Radi Vás privítame vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, dňa 11. marca 2020.   


O WORKSHOPE

Vodíkový workshop je prvým podujatím svojho druhu venovaný výrobe, distribúcii, uskladneniu a využitiu vodíka na Slovensku. Vodík ako univerzálny nosič energie, hlavne ak je vyrobený z obnoviteľných alebo nízkouhlíkových zdrojov energie, je jedným z mála riešení pri napĺňaní environmentálnych a klimatických cieľov EU, ktorým sa SR zaviazala.  

Na tomto fóre sa dozviete ako sú nastavené nástroje EU politiky pri implementácii vodíkových technológií, ktoré oblasti sú a budú podporované a ako sa môžu slovenské inštitúcie zapojiť do vodíkových projektov. Workshop Vám poskytne odpovede na otázky spojené so zavádzaním vodíkových aplikácií v energetike, priemysle a doprave. Dozviete sa viac o pilotných štúdiách, demonštračných aktivitách a prebiehajúcich projektoch v EU14+1, aká je ich ekonomická bilancia a ekologický prínos a aké nové podnikateľské príležitosti sa v tejto súvislosti v našom regióne otvárajú. Uznávaní odborníci naznačia, aký je potenciál vodíkových technológií a aká je možnosť zapojenia slovenských stakeholderov v EU projektoch pri napĺňaní ekologického a bezpečnostného aspektu. V poslednom bloku workshopu sa dozviete o plánovaných aktivitách Košického samosprávneho kraja v úzkej spolupráci s lokálnymi univerzitami a NVAS pri prvých implementáciách vodíkových technológií v regióne.  

V prípade Vašej neúčasti, radi privítame zástupcu Vašej organizácie.

 
 
 
Registrovať sa
 
 
  
 
 

Téma

Zelený vodík pre regióny Slovenska. Aplikácia vodíkových technológií v priemysle, energetike a doprave ako kľúčový príspevok k transformácii na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Ciele

Vysvetliť úlohu vodíka pri plnení environmentálnych a klimatických cieľov. Identifikovať potenciál vodíkových technológií na Slovensku. Posúdiť možnosti  zavádzania vodíkových technológií v regiónoch Slovenska. Priblížiť víziu vodíka na Slovensku ako dôležitú súčasť udržateľného energetického mixu. Uľahčiť tvorbu medzinárodnej spolupráce. Priblížiť možnosti zapojenia slovenských inštitúcií a podnikov do medzinárodných projektov a spôsoby ich financovania. 

Cieľová skupina

Predstavitelia miest a regiónov, podnikateľský sektor, vedci, štátny a verejný sektor, vláda, asociácie, študenti.

 
 
 
 

ODVETVIA

 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGETIKA 

Ako vyrobiť a distribuovať zelený vodík z obnoviteľných zdrojov a stabilizovať  pritom elektrickú sieť? 

Elektrina: Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a distribučných sústav. Prevádzkovatelia veľkých zdrojov energie a OZE.  

Teplo: Predajcovia mikro-kogeneračných jednotiek na báze palivových článkov pre použitie v domácnostiach.  

Skladovanie a distribúcia: Distribútori zemného plynu a prevádzkovatelia sietí, prevádzkovatelia podzemných úložísk plynu.

Cezhraničná spolupráca: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Holandsko, Nemecko UK atď.

 
 
 
 

PRIEMYSEL 

Ako redukovať uhlíkovú stopu a zlepšiť kvalitu ovzdušia?

Hutnícky priemysel: Výroba ocele, využitie „šedého“ vodíka v podporných procesoch.

Chemický priemysel: Výroba amoniaku, výroba hnojív.

Petrochemický priemysel: Rafinérie, transport a uskladnenie energie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPRAVA 

Ako vybudovať vodíkové dopravné parky, potrebné pre prevádzku základnej siete vodíkových čerpacích staníc?

Ťažká nákladná doprava: Kamióny, autokáry.

Ľahká preprava: Dodávkové vozidlá - kuriéri, distribútori a pod.

Flotily v samosprávach: Mestské a prímestské autobusy, komunálne vozidlá.

Zdieľanie vozidiel: Zdieľanie osobných vozidiel na dlhšie vzdialenosti.

Vlaky: Posunovače, regionálne a diaľkové lokomotívy, tlakové cisterny.

 
 
 
 

REGIÓNY

Nízkouhlíková stopa a čisté ovzdušie.

Regióny a mestá: Všetky samosprávne kraje, cezhraničná spolupráca. Medzinárodné projekty. Vodíkové údolia. 

Edukácia: Regionálna vodíková štúdia. Príprava nových inžinierov. Šírenie vedomostí o technológií širšej verejnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM

 
 
 
 

8:30    Registrácia

9:00    Otvorenie

OTVORENIEPeter Hegeduš, Ján Weiterschütz, Maroš Halama (Národná vodíková asociácia Slovenska) 

ÚVODNÁ REČ -  Rastislav Trnka (Predseda Košického samosprávneho kraja)

VIDEO-MESSAGE - Bart Biebuyck (Výkonný riaditeľ FCH-JU)

 
 
 
 

9:30    Blok 1

Vodík v EU

Fuel Cell and Hydrogen Joint Undretaking Carlos Navas O FCH-JU. Vízia, ciele, odporúčania.Výzva na predkladanie projektov 2020. Úvod do problematiky vodíkového hodnotového reťazca a prepájania sektorov. Projekt rozvojovej pomoci pre regióny hľadajúcich možnosti implementácie vodíka. Jazyk: AJ

HYDROGEN EUROPE Alexandru Floristean Predstavenie Hydrogen Europe. Ako, naplniť klimatické a energetické ciele pomocou vodíka? Príklady úspešných projektov. Vhodné aplikácie pre Slovensko. Dostupné formy financovania pre Slovensko (Inovačný fond...). Jazyk: AJ

NVAS  Ján Weiterschütz Predstavenie Národnej vodíkovej asociácii Slovenska. Ciele do roku 2025. Potenciál regiónov Slovenska. Legislatívne bariéry a návrhy riešení. Jazyk: SJ

TEACHY Robert Steinberger-Wilckens (University of Birmingham) Európsky bakalársky a magisterský študijný program Vodíka a palivových článkov. Jazyk: AJ

 
 
 
 

10:40   Prestávka na občerstvenie

 
 
 
 

11:00    Blok 2

Vodíkový hodnotový reťazec

ENERGIA - elektrická  Robert Paulnsteiner (Verbund AT) Výroba zeleného a nízko uhlíkového vodíka. Podporné služby elektrickej siete. Blue Danube - dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Jazyk: AJ

PRIEMYSEL Thomas Buergler tbc (voestalpine AT) Výroba ocele vodíkovou cestou. H2FUTURE FCH JU projekt vo voestalpine. Jazyk: AJ

DISTRIBÚCIA a SKLADOVANIE Peter Demeč (SPP-distribúcia) Uskladnenie a distribúcia vodíka. Zmiešavanie so zemným plynom. Vodík v sektore vykurovania a chladenia. Zlepšovanie kvality ovzdušia. Jazyk: SK

ENERGIA - tepelná  Thomas Vanhauwaert (COGEN Europe) Európsky projekt PACE presadzuje stacionárne mikro-kogeneračné jednotky na báze palivových článkov.  Jazyk: AJ

VYKUROVANIE a DOPRAVA  Lisa Ruf (Element Energy Limited FR) Európsky projekt PACE presadzuje stacionárne mikro-kogeneračné jednotky na báze palivových článkov. Ako vybudovať pilotné parky autobusov, dodávok, kamiónov a vlakov. Vodíkové čerpacie stanice. Jazyk: AJ

VODÍKOVÉ REGIÓNY Patrick Cnubben (New Energy Coalition NL) Severné Holandsko - prvé vodíkové údolie v EU. Jazyk: AJ

 
 
 
 

12:30    Obed a tlačová konferencia

 
 
 
 

13:30    Blok 3 

Budúcnosť vodíka v strednej Európe

BLACK HORSE David Halasz (Bioway SK) Black Horse - dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Budovanie komplexného vodíkového reťazca v strednej Európe. Jazyk: SJ

USKLADŇOVANIE VODÍKA Vladimír Zeleňák (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach) Uskladnenie vodíka a progresívne materiály: potenciál pre Košický región. Jazyk: SJ 

VODÍKOVÁ ŠTÚDIA   Maroš Halama (Technická univerzita Košice). Prvý vodíkový región na Východnom Slovensku. Prezentácia štúdie. Jazyk: SJ

VODÍKOVÉ ÚDOLIE MSK  Vladimír Maryška (Krajský úřad Moravskoslezského kraje CZ). Vodíkové plány. Vodíkové údolie Moravskoslezského kraja. Jazyk: ČJ

 
 
 
 

14:40   Networking

 
 
 
 
Registrovať sa
 
 
 
 
Program pdf.
 
 
 
 

REČNÍCI

 
 
   
  
 
 

Rastislav Trnka

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

Bart Biebuyck

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carlos Navas

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alexandru Floristean

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Robert Steinberger-Wilckens

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Robert Paulnsteiner 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thomas Bürgler

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Peter Demeč

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thomas Vanhauwaert 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lisa Ruf

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Patrick Cnubben

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dávid Halász

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Zeleňák

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maroš Halama

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Maryška

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Peter Hegeduš

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ján Weiterschütz

 
 
 
 

 
 
 
 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

 
 
 
 

Košický zlatý poklad je komplex 2 920 zlatých mincí, troch zlatých medailí a zlatej renesančnej reťaze objavený pri kopaní základov budovy finančného riaditeľstva na Hlavnej ulici č.68 v Košiciach v roku 1935. Unikátna zbierka z obdobia 15. až 17. storočia je vo svojej nepoškodenej podobe od doby nálezu jedným z najväčších zlatých pokladov na svete.

 
 
 
 
 
 
 
 

MIESTO KONANIA

 
 
 
 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice

 
 
  
 
 
 
Eastern Slovakia Museum in Košice
Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice
 
 
 
 

PARTNERI